Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
phd_thesis [2015/08/24 01:24]
zxpower
phd_thesis [2015/08/24 01:27]
zxpower
Line 9: Line 9:
 Wireless sensor networks have become an integral part of the ubiquitous computing and the Internet of Things. During research has been developed and described general method for creating embedded sensor equipment. By applying it one can create tools for object monitoring and data collection using low-power embedded sensor equipment and heterogeneous wireless sensor networks. In the course of work the method was applied to create the tool package suitable for monitoring and determination of activities of wild animals, i.e., Eurasian lynxes (//Lynx lynx//) or Eurasian grey wolves (//Canis lupus lupus//). Some of work's hypotheses are evaluated and results are categorized by applying them to track participants of car orienteering events. ​ As well some assumptions of research are evaluated based on data collection and exchange in monitoring of sites of future renewable energy plants. The results achieved by creating various usage embedded sensor devices shows that general method described in thesis is applicable. Wireless sensor networks have become an integral part of the ubiquitous computing and the Internet of Things. During research has been developed and described general method for creating embedded sensor equipment. By applying it one can create tools for object monitoring and data collection using low-power embedded sensor equipment and heterogeneous wireless sensor networks. In the course of work the method was applied to create the tool package suitable for monitoring and determination of activities of wild animals, i.e., Eurasian lynxes (//Lynx lynx//) or Eurasian grey wolves (//Canis lupus lupus//). Some of work's hypotheses are evaluated and results are categorized by applying them to track participants of car orienteering events. ​ As well some assumptions of research are evaluated based on data collection and exchange in monitoring of sites of future renewable energy plants. The results achieved by creating various usage embedded sensor devices shows that general method described in thesis is applicable.
  
-//Keywords//+===Keywords===
  
 Wireless Sensor Networks, Object Monitoring, Wild Animals, Network Communication,​ Delay and Disruption Tolerant Networking. Wireless Sensor Networks, Object Monitoring, Wild Animals, Network Communication,​ Delay and Disruption Tolerant Networking.
  
-Downloads:+===Downloads===
  
   * {{::​rzviedris-thesis_abstract.pdf|Abstract}} (40.3 KB)   * {{::​rzviedris-thesis_abstract.pdf|Abstract}} (40.3 KB)
Line 26: Line 26:
 Bezvadu sensoru tīkli ir kļuvuši par neatņemamu daļu no visuresošās skaitļošanas (//​Ubiquitous Computing//​) un lietu interneta (//Internet of Things//). Darba ietvaros izstrādāta un aprakstīta vispārīgā metode iegulto sensoro iekārtu izveidei, kuru pielietojot,​ iespējams radīt rīkus objektu monitoringam un datu ievākšanai,​ kas, savukārt, izmanto zema enerģijas patēriņa iegultas sensorās iekārtas un heterogēnus bezvadu sensoru tīklus. Darba gaitā izstrādātā metode pielietota, lai radītu rīku kopumu, kas piemēroti savvaļas dzīvnieku, piemēram, Eirāzijas lūšu (//Lynx lynx//) vai Eirāzijas pelēko vilku (//Canis lupus lupus//) monitoringam un aktivitāšu noteikšanai. Darbā izvirzītā hipotēze arī aprobēta un iegūtie rezultāti apkopoti, pielietojot radītos rīkus auto orientēšanās pasākumu dalībnieku izsekošanai. Daļa no darba rezultātiem tiek pielietoti datu ieguvei un apmaiņai, veicot apvidus izpēti pirms saules un vēja enerģijas ieguves iekārtu uzstādīšanas. Darbā sasniegtie rezultāti, radot dažāda pielietojuma iegultās sensorās iekārtas, pierāda, ka aprakstītā vispārīgā metode ir pielietojama. Bezvadu sensoru tīkli ir kļuvuši par neatņemamu daļu no visuresošās skaitļošanas (//​Ubiquitous Computing//​) un lietu interneta (//Internet of Things//). Darba ietvaros izstrādāta un aprakstīta vispārīgā metode iegulto sensoro iekārtu izveidei, kuru pielietojot,​ iespējams radīt rīkus objektu monitoringam un datu ievākšanai,​ kas, savukārt, izmanto zema enerģijas patēriņa iegultas sensorās iekārtas un heterogēnus bezvadu sensoru tīklus. Darba gaitā izstrādātā metode pielietota, lai radītu rīku kopumu, kas piemēroti savvaļas dzīvnieku, piemēram, Eirāzijas lūšu (//Lynx lynx//) vai Eirāzijas pelēko vilku (//Canis lupus lupus//) monitoringam un aktivitāšu noteikšanai. Darbā izvirzītā hipotēze arī aprobēta un iegūtie rezultāti apkopoti, pielietojot radītos rīkus auto orientēšanās pasākumu dalībnieku izsekošanai. Daļa no darba rezultātiem tiek pielietoti datu ieguvei un apmaiņai, veicot apvidus izpēti pirms saules un vēja enerģijas ieguves iekārtu uzstādīšanas. Darbā sasniegtie rezultāti, radot dažāda pielietojuma iegultās sensorās iekārtas, pierāda, ka aprakstītā vispārīgā metode ir pielietojama.
  
-//Atslēgas vārdi//+===Atslēgas vārdi===
  
 Bezvadu sensoru tīkli, objektu monitorings,​ savvaļas dzīvnieki,​ komunikācija tīklā, pret aizturēm noturīga datu pārraide. Bezvadu sensoru tīkli, objektu monitorings,​ savvaļas dzīvnieki,​ komunikācija tīklā, pret aizturēm noturīga datu pārraide.
 +
 +===Lejupielādes===
 +
 +  * {{::​rzviedris-promocijas_darba_anotacija.pdf|Anotācija}} (40.9 KB)
 +  * {{:​rzviedris-promocijas-darba-kopsavilkums-11-08-2015.pdf|Promocijas darba kopsavilkums}} (4.7 MB)
 +  * Promocijas darbs ()
phd_thesis.txt · Last modified: 2015/09/06 00:43 by zxpower