Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
phd_thesis [2015/08/24 01:27]
zxpower
phd_thesis [2015/08/24 01:32]
zxpower [Objektu monitorings ar zema enerģijas patēriņa iegultām iekārtām un heterogēniem bezvadu sensoru tīkliem]
Line 34: Line 34:
   * {{::​rzviedris-promocijas_darba_anotacija.pdf|Anotācija}} (40.9 KB)   * {{::​rzviedris-promocijas_darba_anotacija.pdf|Anotācija}} (40.9 KB)
   * {{:​rzviedris-promocijas-darba-kopsavilkums-11-08-2015.pdf|Promocijas darba kopsavilkums}} (4.7 MB)   * {{:​rzviedris-promocijas-darba-kopsavilkums-11-08-2015.pdf|Promocijas darba kopsavilkums}} (4.7 MB)
-  * Promocijas darbs ()+  * {{:​rzviedris-promocijas-darbs-11-08-2015.pdf|Promocijas darbs}} (18.7 MB)
phd_thesis.txt · Last modified: 2015/09/06 00:43 by zxpower